Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som vás privítal na mojej osobnej stránke, ktorá je venovaná predovšetkým vám obyvateľom nášho mesta Topoľčany.

Uvedomujem si, že žijeme v uponáhľanej dobe, kde chvíľa oddychu znamená veľký luxus, v ktorej si žijeme svoje vlastné životy a nestaráme sa do vecí druhých. O to viac si teraz vážim, že ste si takú chvíľu našli a spolu so mnou chcete prispieť k budovaniu lepšieho a kvalitnejšieho prostredia v našom meste.

V samospráve som začal pôsobiť od januára 1994 ako vedúci správy majetku a služieb Mestského úradu v Topoľčanoch. Táto práca ma zaujala od prvého okamihu. Pri komunikácii s občanmi mesta Topoľčany som mohol naplno využiť svoje odborné skúsenosti, či už technické, právne alebo ekonomické. Moje rozhodnutie kandidovať za primátora mesta Topoľčany v komunálnych voľbách 2006 vzišlo po dlhej úvahe a zvážení svojich schopnosti a znalosti danej problematiky. Od toho roku sa k vám prihováram a predstupujem pred vás ako váš primátor. Môžem konštatovať, že v priebehu troch volebných období som nabral veľa skúseností s riadením tak zložitej inštitúcie ako je mesto. Prácu s riadením a rozvojom mesta sa snažím od začiatku robiť koncepčne a systémovo s pohľadom a víziou pre budúce generácie Topoľčancov – vašich detí, vnukov. S odstupom rokov môžem povedať, že riadenie mesta je zložitá a náročná práca. Práca, ktorá si vyžaduje „celého človeka“, maximálne pracovné nasadenie, odborný prehľad, sústavné vzdelávanie, cestovanie, ktoré súvisí so sledovaním nových trendov v samospráve a v neposlednom rade zainteresovanosť v rôznych inštitúciách ako sú Združenie miest a obcí Slovenska, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nitriansky samosprávny kraj a ďalšie. Od toho závisí aj rozvoj mesta.

Minulosť

Len okrajovo spomeniem, čo sa od môjho pôsobenia vo funkcii primátora v meste Topoľčany zmenilo.
Zrekonštruovali sa základné školy, materské školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany. Vybudovali sa nové prístupové cesty k pešej zóne. Pre rodiny s deťmi sa vystavala oddychová zóna Margarétka. Zrekonštruovali sa mestská tržnica; Park A. Dubčeka; spoločenský dom – sedačky a vybudoval sa výťah; lávka pre peších na sídlisku F; kúpalisko – vykurovanie, parkovisko, nová príjazdová cesta...

Súčasnosť

Počas súčasného volebného obdobia sa mi podarilo realizovať niekoľko veľmi významných projektov, ktoré budú dlhé roky zabezpečovať rozvoj mesta.

Jedná sa v prvom rade o majetkovo-právne usporiadanie pozemkov v komplikovaných lokalitách mesta, napr. Park športovcov a priľahlé komunikácie, pozemky pod stolnotenisovou halou. Jednalo sa aj o pozemky v časti Veľké Bedzany a Malé Bedzany, kde teraz môžeme budovať chodníky, detské ihriská, cestnú infraštruktúru. V čerpaní eurofondov patríme medzi najlepších na Slovensku. Snažím sa každý projekt pripravovať zodpovedne. Na každom pracujem s tímom mojich ochotných a vzdelaných pracovníkov. Preto sme takí úspešní. Veľmi významný bol projekt nazývaný „ČOV Sever“. Jednalo sa o intenzifikáciu a rozšírenie čistiarní odpadových vôd v Topoľčanoch, Bánovciach nad Bebravou a Partizánskom. Súčasťou bolo vybudovanie 200 km kanalizačných sietí v obciach týchto okresov. Toto všetko bude mať obrovský pozitívny vplyv na životné prostredie týchto okresov. V rámci tohto projektu sa nezabudlo ani na mesto Topoľčany a jeho obyvateľov. V areáli bývalého Osiváru je v konečnom štádiu budovanie kanalizácie, aby sa obyvateľom aj v tejto časti mesta zlepšili podmienky bývania. Nezabudol som ani na okrajové časti mesta a mestské časti. V súčasnosti sa pripravujú projektové dokumentácie na odkanalizovanie Malých a Veľkých Bedzian.

Viem, že každému leží na srdci vlastné zdravie a zdravie jemu blízkych osôb a preto ma úprimne teší, že sa podaril pripraviť projekt rekonštrukcie areálu Topoľčianskej nemocnice. V čiastke 18 mil. € sa zrealizuje komplexná rekonštrukcia celého areálu a polovica tejto čiastky pôjde na nákup modernej diagnostickej techniky. Prevádzkovateľ nemocnice myslí na vzdelanie zamestnancov a začal so vzdelávaním zamestnancov nielen svojej nemocnice. Zrealizoval prvý dvojdňový seminár zdravotníckeho personálu z celého Slovenska, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 zdravotníkov. Myslím, že toto je správna cesta zdravotníctva – poskytnúť najmodernejšiu diagnostickú techniku a zabezpečiť pracovníkov, ktorí ju budú vedieť obsluhovať.

Keď som pred 5-timi rokmi otvoril sociálne zariadenie „KOMFORT“ bolo v ňom 5 klientov a 6 zamestnancov. Myslel som si, že som pripravil zlý projekt, ale nebola to pravda. Teraz je zariadenie obsadené na 100 % a vedie sa v ňom poradovník, v ktorom je momentálne 21 čakateľov. Preto som sa rozhodol pre budúce obdobie pripraviť projekt SENIOR PARK. Bude to komplex zariadení pre poskytovanie nasledovných sociálnych služieb: opatrovateľská služba, denný stacionár, požičiavanie kompenzačných pomôcok, zriadenie opatrovateľskej služby, zariadenie podporovaného bývania, byty pre seniorov. Súčasťou komplexu bude aj kuchyňa pre tieto zariadenia, ale aj pre zariadenie Komfort. Samozrejme jedáleň, potraviny a aj lekáreň. Tento ambiciózny projekt budem realizovať v objektoch bývalej ZŠ na Tovarníckej ulici.
K príprave tohto projektu ma viedla najmä analýza potrieb seniorov a tiež aj skutočnosť, že aj generácia v produktívnom veku bude môcť zodpovedne a bez stresu vykonávať svoje povolanie, ak bude vedieť, že je postarané o ich rodičov a blízkych. Zároveň bude umožnený najstaršej generácii sociálny kontakt, ktorý je pre nás všetkých veľmi dôležitý.

Pýtate sa, kde na to zoberiem zdroje? Časť zariadenia bude financovaná z európskych štrukturálnych fondov. Byty budú financované zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Kuchyňa, jedáleň a potraviny budú financované z rozpočtu mesta Topoľčany. Zariadenie bude poskytovať aj rozvoz stravy pre seniorov a odkázaných ľudí a sociálny taxík. Keďže areál má ešte priestorové rezervy počítam s rozširovaním sociálnych služieb podľa potreby obyvateľov Topoľčian.

Obzvlášť ma mrzí situácia v niektorých topoľčianskych športových kluboch. Jedná sa o občianske združenia, ktoré vykonávajú športovú činnosť na športoviskách mesta Topoľčany. Tieto športoviská im mesto Topoľčany prenajíma za symbolické nájomné 1 €, poskytuje im dotácie na ich činnosť podľa možností rozpočtu mesta Topoľčany. Ostatné zdroje na ich činnosť si členovia klubov majú zabezpečiť z vlastných zdrojov a od sponzorov. Po dlhých úvahách som sa rozhodol, že v prípade úspechu vo voľbách založím mestskú príspevkovú organizáciu „Mestský športový klub“. Táto inštitúcia pod vedením odborníkov bude garantovať rozdeľovanie zdrojov jednotlivým športovým klubom podľa ich výsledkov. Bude riadiť trénerskú činnosť, dopravu, súťaže, uhrádzanie športových poplatkov atď.

Od prvého okamihu vo funkcii primátora mesta bolo moje osobné krédo riadiť mesto srdcom a rozumom. Chcem, aby mesto Topoľčany bolo zdravé, kultúrne, rozvíjajúce sa a prosperujúce mesto. Do akej miery sa mi to darí, to nechávam na posúdenie vás – voličov.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy každoročne zverejňuje rebríček najlepšie hospodáriacich miest, obcí a VÚC na Slovensku. Mesto Topoľčany sa každoročne umiestňuje na predných miestach a patrí medzi najlepšie hospodáriace mesta Slovenska. Pri porovnaní miest podobnej veľkosti finančné zdravie Topoľčian patrí medzi najlepšie a tendencia vývoja do budúcich rokov je pozitívna. Topoľčany boli vyhodnotené ako mesto, ktoré má výborné finančné zdravie.

Na tejto mojej osobnej webovej stránke sa dozviete ako mesto Topoľčany hospodárilo v uplynulých štyroch rokoch, aké investičné akcie boli zrealizované, ako sme boli úspešní pri podávaní projektov na čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov a dozviete sa aj o aktivitách, v ktorých by som chcel pokračovať v prípade, ak mi prejavíte dôveru v ďalšom volebnom období.

Svoje pôsobenie vo funkcii primátora chcem oprieť o znalosti problematiky mesta, ponúknuť všetkým obyvateľom mesta pomocnú ruku, nezatváram dvere pred nikým a ničím, chcem počúvať vaše problémy, návrhy a byť nápomocný pri ich riešení alebo vyriešiť ich.

Odpočet

Rok 2018

Na základe schváleného rozpočtu mesta pre rok 2018 je uvažované s vyrovnaným hospodárením. Celkové príjmy a výdavky po zmenách by mali dosiahnuť 31 450,2 tis. €. Štruktúra príjmov by mala byť nasledovná:
- bežné príjmy 19 872,1 tis. €,
- kapitálové príjmy 5 488,1 tis. €,
- finančné operácie – príjmové 6 090,0 tis. €.
Výdavky mesta za rok 2018 sa očakávajú v nasledovnej výške:
- bežné výdavky 18 582,5 tis. €,
- kapitálové výdavky 12 117,8 tis. €,
- finančné operácie – výdavkové 749,9 tis. €.
V rozpočte pre rok 2018 sú plánované nasledovné významné investičné akcie:
Sobášna sieň - rekonštrukcia priestorov 33,0 tis. €,
Osobné motorové vozidlo - zakúpenie elektromobilu** 32,0 tis. €,
Nákup pozemkov 98,2 tis. €,
Bytové domy Gagarinova 1 798,7 tis. €,
Rekonštrukcia budovy bývalej ZŠ Tovarníckej na byty pre seniorov - PD 55,5 tis. €,
Priemyselná zóna -inžinierske siete – plyn, voda I.etapa 122,0 tis. €,
Nasvietenie priechodov pre chodcov Ul. Čsl. armády 35,0 tis. €,
Hlavný cyklistický okruh mesta** 1 521,3 tis. €,
Komunikácia a chodník z Ul. pivovarníckej po kúpalisko 117,0 tis. €,
Vybudovanie chodníka Ul. čerešňová Veľké Bedzany 101,6 tis. €,
Rekonštrukcia chodníka na Ul. povstania a Lipovej ul. 73,0 tis. €,
Rozšírenie kompostárne ** 1 305,9 tis. €,
Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov na odpad 61,5 tis. €,
Rekultivácia vnútroblokov sídlisk mesta Topoľčany - realizácia** 466,4 tis. €,
FŠ - stavebné úpravy soc. zariadení v budove súp. č. 4314** 47,6 tis. €,
Dodávka a montáž zobrazovača herných výsledkov na Zimný štadión v Topoľčanoch 66,0 tis. €,
Zimný štadión - rekonštrukcia budovy * 589,7 tis. €,
ŠH - rozšírenie haly a kapacity hľadiska na 2.000 osôb ** 3 260,6 tis. €,
DK – rekonštr. vykurovacieho syst. a vzduchotech. (vrátane zriadenia výmenníka tepla) 45,6 tis. €,
MŠ Lipová - rekonštrukcia školy** 1 085,0 tis. €,
MŠ Tribečská I - rekonštrukcia soc. zariadení, nová kanalizácia 60,0 tis. €,
MŠ Gagarinova - rekonštrukcia a rozšírenie** 535,1 tis. €,
Obnovenie vybavenia učební na základných školách ** 103,8 tis. €,
ZŠ s MŠ, Ul. Gogoľova - zateplenie budovy školy 30,0 tis. €,
Stavebné úpravy budovy súp. č. 2120 - denný stacionár 70,0 tis. €,

Rok 2017

Výsledok finančného hospodárenia mesta za rok 2017 predstavoval prebytok vo výške + 2 957,3 tis. € (vrátane finančných operácií). Bez finančných operácií bol rozdiel príjmov a výdavkov ešte priaznivejší, vo výške + 3 045,9 tis. €. Celkové príjmy dosiahli objem 21 229,2 tis. €, čo je o 1 866,3 tis. € viac ako v predchádzajúcom roku (index 1,10). Zloženie príjmov bolo nasledovné:
- bežné príjmy 18 959,2 tis. €,
- kapitálové príjmy 1 726,6 tis. €,
- finančné operácie – príjmové 543,4 tis. €.
Najvýznamnejšie sumy príjmov: podiel na dani z príjmov FO 9 155,5 € , daň z nehnuteľností 1 537,5 tis. €, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 802,7 tis. €, príjmy za prenájom 1 807,0 tis. €, granty, transfery a dotácie 5 899,6 tis.  €, príjem z predaja majetku 212,7  tis. € a prevod z mimorozpočtových zdrojov 455,4  tis. €.
Výdavky mesta za rok 2017 dosiahli 18 271,9 tis. €, čo je o 554,3 tis. € viac ako v roku 2016. Medziročný index dosiahol hodnotu 1,03. Zloženie výdavkov bolo nasledovné:
- bežné výdavky 16 555,8 tis. €,
- kapitálové výdavky 1 084,1 tis. €,
- finančné operácie – výdavkové 632,0 tis. €.
Výdavky boli v zmysle programového rozpočtu vynaložené najmä na: ľudské zdroje a podpornú činnosť 2 923,7 tis. € (činnosť mestského úradu, splácanie úverov ŠFRB, výdavky na voľby a iné),  správu budov a majetku mesta 818,9 tis. €, mestskú políciu, civilnú a požiarnu ochranu 540,2 tis. €, verejné osvetlenie 354,7 tis. €, dopravu, komunikácie, chodníky a parkoviská 765,9 tis. € (opravy a údržba ciest, chodníkov a parkovísk, dotácia na verejnú dopravu, kapitálové výdavky na miestne komunikácie), odpadové hospodárstvo 1 582,7 tis. €, životné prostredie a verejnú zeleň 425,7 tis. €, bývanie a občiansku vybavenosť 319,4 tis. €, šport 1 225,1 tis. €, kultúru, oddych a rekreáciu 617,6 tis. €, školstvo a vzdelávanie 7 793,9 tis. €, sociálne služby 703,4 tis. € a iné.
V oblasti kapitálových výdavkov mesta za rok 2017 dosiahli najvýznamnejšie čiastky nasledovné investičné akcie:
ŠH - rozšírenie haly a kapacity hľadiska na 2.000 osôb ** - PD 147,1 tis. €,
Komunikácia a chodník z Ul. pivovarníckej po kúpalisko 118,9 tis. €,
Odvedenie povrchových vôd Ul. M. Rázusa (realizácia) 91,8 tis. €,
Prístrešok a rekonštrukcia budovy bývalá správa cintorínov - starý cintorín -realizácia 84,5 tis. €,
FŠ-Rekonštrukcia kotolne + PD 53,0 tis. €,
Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov na odpad 48,0 tis. €,
Osobné motorové vozidlo - zakúpenie 44,0 tis. €,
Výmena rozvodov ÚK - Bernolákova ul. - ŠH 43,1 tis. €,
ZŠ – rekonštrukcia nebytových priestorov na šatne a soc. zar. pre hokejbalové ihrisko 41,5 tis. €,
ZŠ s MŠ, Ul. Gogoľova - zateplenie budovy školy 31,4 tis. €,
Detské ihriská - vybudovanie a nové hracie prvky (MsV č.1-5) 29,4 tis. €,
Tržnica - vetrolamy a slnolamy 26,8 tis. €,
Cyklotrasy - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné konanie 23,7 tis. €,
Osvetlenie prechodov pre chodcov na Ul. Krušovská a Stummerova 22,1 tis. €,
DK - rekonštrukcia priestorov (prístavba) 22,0 tis. €.

Rok 2016

Hospodárenie mesta za rok 2016 skončilo s prebytkom + 1 645,3 tis. € (vrátane finančných operácií). Prebytkové hospodárenie bolo dosiahnuté aj po vylúčení finančných operácií, keď rozdiel príjmov a výdavkov dosiahol + 1 900,8 tis. €. Príjmy mesta predstavovali objem 19 362,9 tis. €, čo je o 691,1 tis. € viac ako v predchádzajúcom roku (index 1,04). Celkové príjmy boli v nasledovnom zložení:
- bežné príjmy 18 171,1 tis. €,
- kapitálové príjmy 982,5 tis. €k,
- finančné operácie – príjmové 209,3 tis. €.
Rozhodujúce čiastky príjmov rozpočtu mesta predstavovali: podiel na dani z príjmov FO 8 575,5 € , daň z nehnuteľností 1 459,9 tis. €, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 798,6 tis. €, príjmy za prenájom 1 767,9 tis. €, granty, transfery a dotácie 4 644,7 tis.  €, príjem z predaja majetku 545,4  tis. €, prevod z mimorozpočtových zdrojov 209,3 tis. €.
Výdavky mesta predstavovali objem 17 717,6 tis. €, čo je o 475,4 tis. €  viac ako v roku 2015. Index dosiahol hodnotu 1,03. Celkové výdavky boli v nasledovnom zložení:
- bežné výdavky 15 707,1 tis. €,
- kapitálové výdavky 1 545,7 tis. €,
- finančné operácie – výdavkové 464,8 tis. €.
Podľa jednotlivých oblastí programového rozpočtu boli výdavky použité najmä na: ľudské zdroje a podpornú činnosť 2 623,8 tis. € (činnosť mestského úradu, splátky úrokov ŠFRB, výdavky na voľby, dane a iné),  správu budov a majetku mesta 509,9 tis. €, mestskú políciu, civilnú a požiarnu ochranu 486,8 tis. €, verejné osvetlenie 271,8 tis. €, dopravu, komunikácie, chodníky a parkoviská 1 172,8 tis. € (opravy a údržba ciest, chodníkov a parkovísk, dotácia na verejnú dopravu, rekonštrukcie miestnych komunikácií, budovanie parkovacích miest), odpadové hospodárstvo 1 519,1 tis. €, životné prostredie a verejnú zeleň 334,4 tis. €, bývanie a občiansku vybavenosť 281,4 tis. €, šport 1 390,3 tis. €, kultúru, oddych a rekreáciu 593,0 tis. €, školstvo a vzdelávanie 7 600,8 tis. €, sociálne služby 741,2 tis. € a iné.
Objem kapitálových výdavkov mesta za rok 2016 dosiahol hodnotu 1 545,7 tis. €. Najvýznamnejšie z hľadiska objemu vynaložených finančných prostriedkov v roku boli nasledovné investičné akcie:
Rekonštrukcia Ul. Cyrila a Metoda 432,9 tis. €,
Hokejbalové ihrisko - realizácia 139,9 tis. €,
ZŠ - nákup roľby 128,9 tis. €,
Rekonštrukcia Ul. Mudroňova 118,8 tis. €,
Rekonštrukcia lávky pre peších Ul. tovarnícka - pravá strana (NIKOL) 94,7 tis. €,
Projekt rekonštrukcia telocviční – základných škôl 51,3 tis. €,
MŠ Lipová - rekonštrukcia školy (strechy) 51,0 tis. €,
Športová hala (Bernolákova ul.) - úprava vykurovania a vetrania (rekonštrukcia) 36,0 tis. €,
Zimný štadión – meranie a regulácia 33,8 tis. €,
Spevnená plocha Ul. Krušovská 1631 31,0 tis. €,
Cyklotrasy - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné konanie 24,3 tis. €,
VO Margarétka - osadenie nových svietidiel + PD 22,9 tis. €,
Stolnotenisová hala – meranie a regulácia 22,9 tis. €,
Vybudovanie parkovacích miest Ul. Rastislavova 22,3 tis. €.

Rok 2015

Prebytok celkových príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2015 predstavoval + 1 429,6 tis. € (vrátane finančných operácií). Hospodárenie bez finančných operácií bolo tiež prebytkové + 1 176,7 tis. €. Celkové príjmy mesta za rok dosiahli objem 18 671,8 tis. € (index 1,00). Štruktúra príjmov bola nasledovná:
- bežné príjmy 17 152,6 tis. €,
- kapitálové príjmy 869,3 tis. €k,
- finančné operácie – príjmové 649,9 tis. €.
Rozhodujúce objemy príjmov mesta predstavovali: podiel na dani z príjmov FO 7 671,0 €, daň z nehnuteľností 1 478,7 tis. €, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 779,9 tis. €, príjmy za prenájom 1 768,2 tis. €, granty, transfery a dotácie 4 236,1 tis.  €, príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov 832,3 tis. €, prevod z mimorozpočtových zdrojov a zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov 649,9 tis. €.
Celkové výdavky mesta za rok 2015 dosiahli objem 17 242,2 tis. €, čo je o 220,6 tis. € menej ako za rok 2014. Index dosiahol hodnotu 0,99. Štruktúra výdavkov bola nasledovná:
- bežné výdavky 15 533,3 tis. €,
- kapitálové výdavky 1 311,9 tis. €,
- finančné operácie – výdavkové 397,0 tis. €.
Výdavky boli vynaložené v rámci jednotlivých programov rozpočtu najmä na nasledovné: ľudské zdroje a podpornú činnosť 2 442,1 tis. € (činnosť mestského úradu, podporné aktivity mesta a iné),  správu budov a majetku mesta 539,1 tis. €, mestskú políciu, civilnú a požiarnu ochranu 488,0 tis. €,  výstavbu 257,5 tis. €, verejné osvetlenie 782,6 tis. €, dopravu, komunikácie, chodníky a parkoviská 750,9 tis. € (opravy a údržba ciest, chodníkov a parkovísk, dotácia na verejnú dopravu), odpadové hospodárstvo 1 650,9 tis. €, životné prostredie a verejnú zeleň 366,2 tis. €, šport 1 112,1 tis. €, kultúru, oddych a rekreáciu 482,1 tis. €, školstvo a vzdelávanie 7 396,5 tis. €, sociálne služby 657,4 tis. € a iné.
Najvýznamnejšie kapitálové výdavky z hľadiska objemu vynaložených finančných prostriedkov v roku 2015 boli nasledovné investičné akcie:
Rekonštrukcia a modernizácia VO v Topoľčanoch 407,9 tis. €,
Nákup pozemkov 230,6 tis. €,
Rekonštrukcia lávky pre peších Ul. tovarnícka - pravá strana (NIKOL) 107,5 tis. €,
Hracie prvky na ihriská – grant 31,2 tis. €,
Zimný štadión - zateplenie fasády a výmena okien (hotel. časť) 140,6 tis. €,
ZUŠ L. Mokrého – rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy 104,2 tis. €,
Kúpa budovy MŠ V. Bedzany 37,9 tis. €,
MŠ Gagarinova - rekonštrukcia soc. zariadení 35,0 tis. €,

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()