Narodený

18.3.1959 v Topoľčanoch

Vzdelanie

1983 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Strojnícka fakulta, konštrukcia chemických strojov
a zariadení
1996 Právnická fakulta UK Bratislava postgraduál v odbore obchodného a pracovného práva
2001 Odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie

Rodinný stav

ženatý, dve deti

Jazyky

Nemecky – pokročilý, Anglicky - pokročilý

Profesijný životopis

1983 technik investičnej výstavby š.p. Koželužne Bošany
1988 vedúci odboru investícií, životného prostredia, š.p. Koželužne Bošany
1994 kontrolór daní a poplatkov MsÚ Topoľčany
1995 vedúci odboru správy majetku a služieb MsÚ Topoľčany
2002 predseda mikroregiónu SOTDUM
2006 primátor mesta Topoľčany

Čestné funkcie

2007 podpredseda Tribečsko-inoveckého regiónu ZMOS
2007 predseda sekcie Životného prostredia pri rade ZMOS
2007 Predseda výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch
2008 zakladajúci člen partnerstva sociálnej inklúzie Jazmín
2009 poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
2009 podpredseda dozornej rady Nemocnice s poliklinikou n.o. Topoľčany
2010 člen komisie dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja
2010 zakladateľ združenia na rozvoj cestovného ruchu KLASTER Topoľčany
2012 predseda Tribečsko - Inoveckého regiónu

Záľuby

hokejový tréner žiackych družstiev, vysokohorská turistika, poľovníctvo, rybárstvo, cyklistika, odborná literatúra, história techniky

Ocenenia 2008 - 2014

Pamätná medaila Ministra obrany SR pri príležitosti 15. výročia Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Ďakovný list Ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za aktívnu prácu a úsilie pri uplatňovaní Programu rozvoja bývania v praxi
Cena Nitrianskeho samosprávneho kraja za celoživotný prínos v oblasti športu
Plaketa Milana Rúfusa za prácu v oblasti školstva, zvyšovanie spokojnosti rodičov s výchovou a vzdelávaním ich detí, či celkovej vzdelanosti obyvateľov mesta Topoľčany
Zlatá plaketa Európskej stolnotenisovej federácie za aktívny prínos v rozvoji stolného tenisu
v Topoľčanoch
Strieborná plaketa Doc. MUDr. Vladimíra Krišla za rozvoj darcovstva krvi

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()