1. CYKLOTRASY MESTA TOPOĽČANY

Tento ambiciózny projekt pozostáva z cyklotrasy, ktorá bude viesť od firmy PANKL AUTOMOTIVE SLOVAKIA cez rieku Nitra po autobusovú stanicu a v druhej etape až po areál bývalej ZŤS. Môžete sa tešiť na jedinečný cyklomost cez rieku Nitra, ktorý bude osvetlený, vrátane cyklochodníka. Na cyklotrasách si budete môcť požičať bicykel (BIKESHARING). Je uzatvorená zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na čiastku 1,4 mil. €, je vydané právoplatné stavebné povolenie a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie. Budúci rok HURÁ NA BICYKLE!!!2. OBYTNÝ SÚBOR OVÁL

Tento projekt pozostáva z troch bytových domov, kde bude bývať 72 prevažne mladých rodín. 24 bytov má už svojich nájomníkov. Ďalšie sa budú odovzdávať v decembri 2018 a v júni 2019. Získal som na ich výstavbu 3 x 400 tis. €, čo bude vplývať na výšku nájomného smerom dole. Súčasťou komplexu bude asfaltová dráha o dĺžke 400 m pre korčuľovanie, bicyklovanie, prechádzky s kočíkmi a kaviareň s cukrárňou „OVÁL KAFFEE“.3. PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY

Tento najnáročnejší projekt počas môjho pôsobenia som pripravil na realizáciu. Zabezpečil som štátnu dotáciu vo výške 1,5 mil. €, ktorú má mesto Topoľčany na svojom účte. V súčasnosti prebieha 3. kolo verejného obstarávania. Realizácia sa zaháji po ukončení verejného obstarávania najneskôr v marci 2019.
AGRO DO TOHO!

10 VIZUALIZACIA 1
11 VIZUALIZACIA 2
12 VIZUALIZACIA 3


4. ROZŠÍRENIE LETNÉHO KÚPALISKA

Pripravil som projekt rozšírenia letného kúpaliska o nový bazén s rodinnými šmýkačkami a toboganmi. V predstihu bola zabezpečená výstavba novej príjazdovej komunikácie a parkoviska pre 100 automobilov.

Vizualizacie súhrn


5. ROZŠÍRENIE ODDYCHOVEJ ZÓNY MARGARÉTKA

V budúcom volebnom období chcem rozšíriť túto obľúbenú oddychovú zónu pre rodiny s deťmi o nové atrakcie v relaxačnej a športovej zóne. Teší ma, že sa mi podarilo vysporiadať pozemky, takže nič nebráni ich realizácii. Začíname v roku 2019.6. ROZŠÍRENIE NOVÉHO CINTORÍNA

V priebehu 3 – 4 rokov už nebude možné z nedostatku miesta pochovávať na novom cintoríne. Z toho dôvodu som pripravil projekt jeho rozšírenia o nové hrobové miesta. Nezabudol som ani na kolumbárium, rozptylovú lúčku, novú príjazdovú komunikáciu pre obslužné vozidlá, nové parkovisko a autobusovú zástavku pri vstupe do cintorína.

Rozšírenie nového cintorína


7. SENIOR PARK

Pripravujem pre vás komplex zariadení pre poskytovanie nasledovných sociálnych služieb: opatrovateľská služba, denný stacionár, požičiavanie kompenzačných pomôcok, zriadenie opatrovateľskej služby, zariadenie podporovaného bývania, byty pre seniorov. Súčasťou komplexu bude aj kuchyňa pre tieto zariadenia, ale aj pre zariadenie Komfort. Samozrejme aj jedáleň, potraviny a aj lekáreň. Tento ambiciózny projekt budem realizovať v objektoch bývalej ZŠ na Tovarníckej ulici.

Senior park

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()