Podpora zamestnanosti

thumbnail
- ukončiť výstavbu kogeneračnej jednotky na báze spracovania biomasy do mája 2011 v oblasti bývalých pivovarských rybníkov, kde nájde prácu približne 210 pracovníkov rôznych povolaní, ktorá bude zároveň slúžiť pre zásobovanie 20 000 obyvateľov Topoľčian lacným teplom - otvoriť priemyselný park ...

Rozvoj infraštruktúry a dopravy

thumbnail
- dobudovať prekládku štátnej cesty prvej triedy I/64 /obchvat Topoľčian / na odľahčenie dopravného zaťaženia v centre mesta - pokračovať v budovaní parkovacích miest na sídliskách a pri vstupe do starého parku - dokončiť schválenú rekonštrukciu komunikácií, chodníkov, zelene a mobiliáru v ...

Školstvo

thumbnail
- ukončiť rekonštrukcie základných a materských škôl financovaných z európskych štrukturálnych fondov (ZŠ Škultétyho, ZŠ Tribečská, ZŠ Hollého, MŠ J. Kráľa, MŠ Škultétyho, MŠ Tribečská II.) - zabezpečiť z vlastných zdrojov rekonštrukcie ostatných ZŠ a MŠ - usporiadať prírodovedné a vedomostné ...

Životné prostredie

thumbnail
- zabezpečiť rozšírenie a intenzifikáciu ČOV Topoľčany z európskych štrukturálnych fondov - vybudovať kanalizáciu v mestských častiach M. a V. Bedzany a v okrajových častiach mesta a opraviť prestárlé rozvody vody - postaviť uzamykateľné esteticky pôsobiace stojiská na smetné nádoby v častiach ...

Podpora športu

thumbnail
- naďalej prispievať jednotlivým športovým klubom na prevádzku športovísk, ich údržbu a na činnosť v minimálne takom rozsahu ako doteraz - vytvoriť správu športových zariadení na zabezpečenie prevádzky jednotlivých športovísk - ukončiť rekonštrukciu zimného štadióna, vybudovanie šatní pri umelom ...

Rozvoj bývania

thumbnail
- ukončiť výstavbu 32 bytových jednotiek s ekonomickým nájomným na nábreží sídl. Juh - vytvoriť podmienky pre výstavbu rodinných domov - podporovať výstavbu bytov do osobného vlastníctva z bývalých výmenníkových staníc - zabezpečiť starostlivosť o mestské byty a byty v osobnom vlastníctve ...

Oddych

thumbnail
- ukončiť budovanie oddychovej zóny mesta na sídlisku Juh - stavať pre najmenších ďalšie detské ihriská na sídliskách - vybudovať dráhu pre inline korčuliarov a bicyklistov pri rieke Nitra a vytvoriť oddychovú zónu na sídl. Východ - postaviť umelú ľadovú plochu určenú pre verejné korčuľovanie - ...

Starostlivosť o občanov

thumbnail
- vytvoriť Mestský dobrovoľný hasičský zbor z radov občanov za účelom zabezpečenia ochrany majetku obyvateľov a majetku mesta pred živelnými pohromami - zabezpečiť materiálne podmienky na činnosť Mestského dobrovoľného hasičského zboru - naďalej poskytovať informácie obyvateľom prostredníctvom ...

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()