Podpora zamestnanosti

 • vytvoriť 200 nových pracovných miest v dokončenom priemyselnom parku na Práznovskej ceste
 • v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny uplatňovať aktívnu politiku na trhu práce
 • podporovať podnikateľské aktivity v meste

Rozvoj infraštruktúry a dopravy

 • pokračovať na príprave budovania rýchlostnej komunikácie R8
 • reštrukturalizovať MAD podľa projektu dopravnej obslužnosti
 • vybudovať v blízkosti centrálnej mestskej zóny parkovací dom pre 300 automobilov
 • pokračovať v budovaní parkovísk na jednotlivých sídliskách a rekonštrukcii chodníkov a miestnych komunikácií
 • pokračovať v rekonštrukciách ciest a chodníkov v Malých a Veľkých Bedzanoch

Školstvo

 • vytvárať podmienky pre zlepšenie postavenia učiteľov v spoločnosti
 • ukončiť rekonštrukcie materských, základných škôl a ZUŠ
 • budovať športoviská a telocvične na materských a základných školách
 • budovanie špecializovaných učební (fyzikálne, biologické, ...)
 • pokračovať v prírodovedeckých a vedomostných súťažiach

Životné prostredie

 • realizovať intenzifikáciu a rozšírenie ČOV Topoľčany z kohézneho fondu EÚ
 • budovať odkanalizovanie Malých a Veľkých Bedzian a v okrajových častiach mesta
 • vybudovať fermentačnú jednotku na spracovanie kuchynského odpadu s výrobou tepla a elektrickej energie pre sociálne zariadenia v meste
 • zaviesť separovaný zber kuchynského odpadu z domácností a reštauračných zariadení
 • vybudovať príslušné podzemné stojiská na smetné nádoby a separovaný zber v častiach mesta komplexnej bytovej výstavby

Podpora športu

 • zabezpečiť výstavbu nových tribún na futbalovom štadióne v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom
 • vybudovať viacúčelovú športovú halu s kapacitou 2000 divákov
 • dokončiť rekonštrukciu objektu zimného štadióna a znížiť objem čpavku v chladiacom zariadení
 • budovať nové externé športoviská ako hokejbalové a florbalové ihrisko, prírodný fitness a workout
 • postaviť nové multifunkčné ihriská za zimným štadiónom a vo Veľkých Bedzanoch
 • aktívne spolupracovať s jednotlivými športovými klubmi
 • zvýšiť príspevky klubom na činnosť mládeže, prevádzku a údržbu športovísk
 • budovať nové detské ihriská a pieskoviská a modernizovať stávajúce
 • pokračovať v organizovaní Topoľčianskeho dňa zdravia

Rozvoj bývania

 • zrekonštruovať bývalú administratívnu budovu na 24 nájomných bytov
 • výstavba nových nájomných bytov v celkovom počte 64
 • pokračovať v zatepľovaní stávajúceho bytového fondu
 • previesť rekonštrukciu Domu politických strán
 • vytvárať podmienky pre výstavbu rodinných domov

Oddych

 • rozširovať oddychovú zónu „Margarétka“ o ďalšie atrakcie (záhradná železnička, okruh pre kolieskové korčule, ďalšie športoviská, doplnenie vysokej zelene)
 • pokračovať v tradičných podujatiach ako sú hody v meste a v mestských častiach, jarmoky, deň ľudových remesiel, vianočné trhy, silvestrovská veselica
 • rozširovať činnosť materského centra v MŠ Gagarinova
 • zvyšovať kvalitu tradičných kultúrnych podujatí ako sú TOPTALENT, TOPDANCING, Daruj radosť kamošovi
 • napojenie mesta Topoľčany na 80 km vybudovaných cyklotrás Považského Inovca

Starostlivosť o občanov

 • rozvíjať činnosť mestského dobrovoľného hasičského zboru
 • pokračovať v zapájaní mladých ľudí do verejného života
 • naďalej pokračovať vo vzdelávaní seniorov prostredníctvom projektu aktívneho starnutia
 • poskytovať informácie pre obyvateľov prostredníctvom Televízie TV Centrál, Rádia YES, Radničných zvestí, diskusného fóra a facebooku
 • vytvoriť aplikácie pre mobilné telefóny pre lepšiu informovanosť o dianí v meste
 • naďalej rozširovať spoluprácu s organizáciami tretieho sektoru za účelom odstránenia handicapov
 • organizovať pravidelne primátorskú kvapku krvi

Sociálne zabezpečenie a zdravotníctvo

 • vybudovať Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ICZS), ktoré bude poskytovať všetkým pacientom základnú primárnu integrovanú starostlivosť na jednom mieste. Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu budovy polikliniky, kde sa lekári budú vo väčšej miere venovať diagnostike a liečbe chronických ochorení.
 • zabezpečiť pre potreby okresu Topoľčany magnetickú rezonanciu, mamograf
 • naďalej rozširovať poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Komfort o denný stacionár, sociálny taxík, terénnu sociálnu prácu
 • úzko spolupracovať s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja pre vylepšenie sociálnych služieb

Služby

 • zabezpečiť rekonštrukciu bývalej budovy Slovenského červeného kríža na Dom záujmovej činnosti
 • podporovať výstavbu obchodného centra v blízkosti centra mesta
 • organizovať naďalej tradičný Petropavlovský jarmok, Veľký topoľčiansky jarmok a Topoľčianske hody

Kultúra

 • naďalej vytvárať materiálne podmienky pre rozvoj tanečných skupín (NOVUM, TOSUMA, CARMEN, ...)
 • rozvíjať ľudové a folklórne tradície prostredníctvom základnej umeleckej školy
 • prezentovať na podujatiach usporiadaným mestom mladé topoľčianske hudobné skupiny a spevákov
 • pokračovať v stavebných úpravách interiéru a exteriéru Spoločenského domu
 • zvýšiť kapacitu Domu kultúry zabudovaním vysúvacích tribún
 • pokračovať vo všestrannej spolupráci medzi Mestom Topoľčany a partnerskými mestami
 • naďalej usporadúvať Mestský reprezentačný ples

Bezpečnosť občanov

 • rozširovať kamerové systémy po celom meste
 • podporovať funkčnosť dobrovoľných hliadok Nočných havranov
 • zabezpečovať úzku spoluprácu medzi jednotlivými bezpečnostnými zložkami v meste
 • naďalej zefektívňovať činnosť mestskej polície
 • rozširovať prevenciu kriminality v školách a aj u seniorov

Rozvoj cestovného ruchu

 • rozvíjať činnosť Združenia právnických osôb KLASTER Topoľčany na všestranný rozvoj cestovného ruchu v regióne
 • pravidelne usporadúvať podujatia podporujúce rozvoj cestovného ruchu v topoľčianskom regióne ako sú Dni regiónu, Otváranie turistickej sezóny, Topoľčianska koštovka
 • ytvoriť cyklomapy regiónu a maľovanú mapu regiónu
 • skvalitňovať webový portál o cestovnom ruchu v regióne.

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()