Rok 2014

Pre rok 2014 bol rozpočet mesta vrátane finančných operácií schválený ako vyrovnaný. Po zmenách, keď bol v rámci príjmových finančných operácií do rozpočtu zapracovaný prebytok hospodárenia za predchádzajúci rok, boli navýšené príjmy aj výdaje rozpočtu o 1 452,5 tis. €.
Do konca roka by mali príjmy mesta dosiahnu hodnotu 20 086,0 tis. € a výdavky rovnakú výšku. Štruktúra príjmov by mala byť nasledovná:
- bežné príjmy 15 510,7 tis. €,
- kapitálové príjmy 2 443,7 tis. €,
- finančné operácie – príjmové 2 131,6 tis. €.
Výdavky mesta za rok 2014 očakávame v nasledovnej výške:
- bežné výdavky 15 155,8 tis. €,
- kapitálové výdavky 4 540,2 tis. €,
- finančné operácie – výdavkové 390,0 tis. €.

Sociálne byty PALANDA 607 235,79 €
Sklady palív pre sociálne byty PALANDA - 9 ks 48 462,62 €
Rekonštrukcia chodníka a komunikácie ul. Mojmírova 155 924,15 €
Priemyselná zóna - I. etapa križovatka na ceste III/06490, komunikácia vetva A dažďový rigol a chodník, verejný vodovod 494 397,06 €
Oprava chodníka Ul. družby 32 955,46 €
Spevnená plocha Streďanská ul. - 37 parkovacích miest 43 474,80 €
Spevnená plocha na Ul. Bernolákova - 28 parkovacích miest 26 683,93 €
Lávka pre peších medzi ulicami Palkovičova a Gorkého 98 801,16 €
výroba OK, montáž  OK + stavebné práce  od 03/2014
 Býv. ZŠ Tovarnícka - oprava strechy  8,5 tis. €
Výmena okien býv. ZŠ Gagarinová východná strana 31,2 tis. €
LK- Rekonštrukcia WC,kúpelne,
umývarne a WC imobilných
43,0 tis. €
Vybudovanie viacúčelového ihriska 48,0 tis. €
SD - renoštrukcia div. sály – sedačky 101,6 tis. €
Dom kultúry - oprava parketovej podlahy 25,0 tis. €
DK M. a V. Bedzany - výmena vchod. Dverí 6,0 tis. €
Chodník a komunikácia Ul.Krušovská 2302-realizácia 7,4 tis. €
Spevnená plocha Ul.Krušovská-realizácia 5,8 tis. €
Spevnená plocha Ul.streďanská 1530/4 –realizácia 18,6 tis. €
ŠH - výmena presklenej steny 34,8 tis. €
Rekonštrukcia sp. chodby – býv. MŠ Kalinčiakova 11,5 tis. €

Rok 2013

Finančné hospodárenie mesta za rok 2013 skončilo prebytkom vo výške + 2 054,0 tis. € (vrátane finančných operácií). Bez finančných operácií rozdiel príjmov a výdavkov bol priaznivý vo výške + 2 299,0 tis. €. Príjmy rozpočtu dosiahli objem 17 335,4 tis. €, čo je o 1 231,5 tis. € menej ako v predchádzajúcom roku (index 0,93). Zloženie príjmov bolo nasledovné:
- bežné príjmy 15 637,8 tis. €,
- kapitálové príjmy 1 556,9 tis. €,
- finančné operácie – príjmové 140,7 tis. €.

Najvýznamnejšie sumy príjmov: podiel na dani z príjmov FO 6 598,8 € , daň z nehnuteľností 1 406,6 tis. €, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 841,8 tis. €, príjmy za prenájom 1 639,2 tis. €, granty, transfery a dotácie 5 347,9 tis.  €, príjem z predaja majetku 160,4  tis. € a úver na výstavbu soc. bytov (Palanda) 139,9  tis. €.

Výdavky mesta za rok 2013 dosiahli 15 281,4 tis. €, čo je o 2 164,1 tis. € menej ako v roku 2012 (vplyv napĺňania memoranda o spolupráci medzi Vládou SR a ZMOS-om). Medziročný index dosiahol hodnotu 0,88. Zloženie výdavkov bolo nasledovné:
- bežné výdavky 13 883,9 tis. €,
- kapitálové výdavky 1 011,8 tis. €,
- finančné operácie – výdavkové 385,7 tis. €.
Výdavky boli v zmysle programového rozpočtu vynaložené najmä na: ľudské zdroje a podpornú činnosť 2 279,9 tis. € (činnosť mestského úradu, výdavky na voľby a iné),  správu budov a majetku mesta 743,1 tis. €, mestskú políciu, civilnú a požiarnu ochranu 429,8 tis. €,  výstavbu 486,2 tis. € (sociálne byty Palanda, priemyselná zóna - prípojka plynu a iné), verejné osvetlenie 364,0 tis. €, dopravu, komunikácie, chodníky a parkoviská 588,0 tis. € (opravy a údržba ciest, chodníkov a parkovísk, dotácia na verejnú dopravu, lávka pre peších Palárikova ul.- Gorkého ul., spevnená plocha Bernolákova ul. 9), odpadové hospodárstvo 1 632,9 tis. €, životné prostredie a verejnú zeleň 317,6 tis. €, šport 797,9 tis. €, kultúru, oddych a rekreáciu 509,0 tis. €, školstvo a vzdelávanie 6 466,8 tis. €, sociálne služby 458,9 tis. € a iné.

Spoločenský dom - vybudovanie WC pre ŤZP osoby 4 015,56 €
Úprava voliér v karanténnej stanici 720,00 €
Rekonštrukcia priestorov v suteréne rad.budovy 168,0 tis €
ZŠ - rekonštrukcia  sprchových zariadení a WC 6,0 tis €
ŠH - rekonštrukcia osvetlenia 22,4 tis €
Zateplenie a výmena okien obj. Škultétyho 1597 39,7 tis. €
FŠ – rekonštrukcia WC, spŕch a výmena dverí 16,8 tis. €
Výmena okien MŠ Fullu 28,3 tis €
Výmena okien MŠ Lipová 9,7 tis. €
Oprava soc. zariadení MŠ V.Bedzany 7,2 tis. €
Oprava soc. zariadení   MŠ Gagarinová 19,6 tis. €
Rekonštrukcia bazénov 25,brodítko LK 54,6 tis. €
Nákup žiaričov tepla tržnica 0,6 tis. €

Rok 2012

Za rok 2012 hospodárenie mesta skončilo s prebytkom + 1 121,4 tis. € (vrátane finančných operácií). Prebytkové hospodárenie bolo dosiahnuté aj po vylúčení finančných operácií, keď rozdiel príjmov a výdavkov dosiahol + 1 227,5 tis. €. Príjmy mesta predstavovali objem 18 566,9 tis. €, čo je o 2 762,5 tis. € menej ako v predchádzajúcom roku (index 0,87). Celkové príjmy boli v nasledovnom zložení:

- bežné príjmy 15 329,9 tis. €,
- kapitálové príjmy 2 974,4 tis. €k,
- finančné operácie – príjmové 262,6 tis. €.

Rozhodujúce čiastky príjmov rozpočtu mesta predstavovali: podiel na dani z príjmov FO 6 690,2 € , daň z nehnuteľností 1 359,5 tis. €, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 920,5 tis. €, príjmy za prenájom 1 710,0 tis. €, granty, transfery a dotácie 6 192,9 tis.  €, príjem z predaja majetku 245,2  tis. €, prevod z mimorozpočtových zdrojov 196,5 tis. €.
Výdavky mesta predstavovali objem 17 445,5 tis. €, čo je o 3 621,3 tis. €  menej ako v roku 2011. Index dosiahol hodnotu 0,83. Celkové výdavky boli v nasledovnom zložení:
- bežné výdavky 14 266,4 tis. €,
- kapitálové výdavky 2 810,4 tis. €,
- finančné operácie – výdavkové 368,7 tis. €.

Podľa jednotlivých oblastí programového rozpočtu boli výdavky použité najmä na: ľudské zdroje a podpornú činnosť 2 319,3 tis. € (činnosť mestského úradu, výdavky na voľby a iné),  správu budov a majetku mesta 619,5 tis. €, mestskú políciu, civilnú a požiarnu ochranu 468,2 tis. €,  výstavbu 1 350,7 tis. € (ZPS Komfort, denné centrum Slnečnica a iné), verejné osvetlenie 388,8 tis. €, dopravu, komunikácie, chodníky a parkoviská 899,4 tis. € (opravy a údržba ciest, chodníkov a parkovísk, dotácia na verejnú dopravu, priemyselná zóna - komunikácia, oprava chodníka Ul. krušovská 1261), odpadové hospodárstvo 1 718,6 tis. €, životné prostredie a verejnú zeleň 349,9 tis. €, šport 811,4 tis. €, kultúru, oddych a rekreáciu 658,6 tis. €, školstvo a vzdelávanie 7 205,0 tis. €, sociálne služby 381,7 tis. € a iné.

Rekonštrukcia MŠ na denné centrum SLNEČNICA 199 580,22 €
Zariadenie pre seniorov KOMFORT 1 318 242,71 €
Priemyselná zóna - I. etapa, komunik. vetva B, chodník 503 817,26 €
Rekonštrukcia prečerpávacej stanice na sklad CO 48 162,10 €
ZŠ Hollého – rekonštrukcia a zateplenie budovy 1.377,8 tis. €
ZŠ Tribečská – rekonštrukcia a zateplenie budovy 1.890,3 tis. €
MŠ Tribečská 2 – zateplenie a modernizácia 489,0 tis. €
FŠ - rekonštrukcia spŕch a WC pri hráč. kabínach 19,9 tis. €

Rok 2011

Saldo príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2011 skončilo prebytkom + 262,6 tis. € (vrátane finančných operácií). Hospodárenie bez finančných operácií predstavovalo – 2 228,5 tis. €. Celkové príjmy mesta za rok dosiahli objem 21 329,4 tis. € (index 0,91). Štruktúra príjmov bola nasledovná:
- bežné príjmy 14 853,9 tis. €,
- kapitálové príjmy 3 630,1 tis. €k,
- finančné operácie – príjmové 2 845,4 tis. €.

Rozhodujúce objemy príjmov mesta predstavovali: podiel na dani z príjmov FO 6 637,1 €, daň z nehnuteľností 1 274,8 tis. €, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 834,9 tis. €, príjmy za prenájom 1 571,6 tis. €, granty, transfery a dotácie 6 869,3 tis.  €, prevod z mimorozpočtových zdrojov (prebytok hosp.) 2 529,6 tis. €.

Celkové výdavky mesta za rok 2011 dosiahli objem 21 066,8 tis. €, čo je o 479,1 tis. €  viac ako za rok 2010. Index dosiahol hodnotu 1,02. Štruktúra výdavkov bola nasledovná:
- bežné výdavky 13 596,2 tis. €,
- kapitálové výdavky 7 116,3 tis. €,
- finančné operácie – výdavkové 354,3 tis. €.

Výdavky boli vynaložené v rámci jednotlivých programov rozpočtu najmä na nasledovné: ľudské zdroje a podpornú činnosť 2 281,0 tis. € (činnosť mestského úradu, výdavky na sčítanie obyvateľov a iné),  správu budov a majetku mesta 552,8 tis. €, mestskú políciu, civilnú a požiarnu ochranu 434,8 tis. €,  výstavbu 2 715,7 tis. € (nájomné byty 32 b. j., regenerácia centra mesta, ZPS Komfort a iné), verejné osvetlenie 495,3 tis. €, dopravu, komunikácie, chodníky a parkoviská 353,6 tis. € (opravy a údržba ciest, chodníkov a parkovísk, dotácia na verejnú dopravu, dažďová kanalizácia Ul. gaštanová a broskyňová, chodníky Ul. P. O. Hviezdoslava, J. Matušku, M. Benku, Krušovská, M. A. Bazovského), odpadové hospodárstvo 1 644,4 tis. €, životné prostredie a verejnú zeleň 340,2 tis. €, šport 961,3 tis. €, kultúru, oddych a rekreáciu 865,3 tis. €, školstvo a vzdelávanie 9 612,7 tis. €, sociálne služby 417,4 tis. € a iné.

Bytový dom 32 b. j. s ekonom. nájmom sídlisko JUH 1.098013
Inžinierske siete a technická vybavenosť 150 775,15 €
Vybudovanie chodníka vedľa cesty I/64 na ul. Krušovská 45 148,87 €
Regenerácia centra mesta 1 649 300,00 €
Dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva 1 568 905,99 €
Chodník Ul. Bazovského sídlisko JUH 6 607,68 €
Rekonštrukcia chodníka na Ul. J. Matušku - J. Jesenského 4 009,20 €
Chodník P. O. Hviezdoslava 2262 1 787,40 €
Chodník Ul. M. Benku - Streďanská 16 900,00 €
Chodník Ul. Škultétyho - Obchodná 700,00 €
Autobusová stanica – výmena plyn. kotla 4,9 tis. €
Termostatizácia budovy Radnice 4,0 tis. €
Rekonštrukcia rozvodov ÚK SNP 162,0 tis. €
ZUŠ – výmena plastových okien a dverí 40,0 tis. €
ZŠ Škultétyho – rekonštrukcia budovy a prístavba 1 999,8 tis. €
MŠ J. Kráľa – zateplenie a modernizácia 455,8 tis. €
Zábavný park Margarétka 600,0 tis. €
FŠ - rekonštrukcia priestorov šatní 123,0 tis €

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()