Výsledky hospodárenia

Výsledky hospodárenia mesta Topoľčany za jednotlivé roky volebného obdobia 2007- 2010

Rok 2007

Prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií za rok 2007 dosiahol hodnotu + 121 222 tis. Sk. Bez finančných operácií skončilo hospodárenie s prebytkom + 8 153 tis. Sk. Príjmy dosiahli objem 563 617 tis. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu príjmov o 120 314 tis. Sk (v roku 2006 predaj akcií Topvar, a.s. v hodnote 192 mil. Sk). Štruktúra príjmov bola nasledovná:

- bežné príjmy 410 988 tis. Sk
- kapitálové príjmy 30 636 tis. Sk
- finančné operácie – príjmové 121 993 tis. Sk

Významný objem finančných prostriedkov v príjmovej oblasti predstavovali: podiel na dani z príjmov FO 182 182 tis. Sk, daň z nehnuteľnosti 35 887 tis. Sk, miestne dane a komunálne odpady 30 932 tis. Sk, príjmy z prenájmu 35 168 tis. Sk, príjmy z predaja majetku 24 846 tis. Sk, transfery a dotácie (bežné a kapitálové ) 99 127 tis. Sk , prijaté úvery na výstavbu bytov 14 753 tis. Sk.

Výdavky v celkovej hodnote 442 395 tis. Sk boli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nižšie o 122 992 tis. Sk a ich členenie bolo nasledovné:

- bežné výdavky 353 344 tis. Sk
- kapitálové výdavky 80 127 tis. Sk
- finančné operácie – výdavkové 8 924 tis. Sk.

Bežné výdavky boli použité na verejnú správu 61 928 tis. Sk, mestskú políciu 11 340 tis. Sk, nakladania s odpadmi 36 166 tis. Sk, cestnú dopravu (údržba, oprava ciest a chodníkov, dopravné značenie) 7 605 tis Sk. rozvoj obce 12 859 tis. Sk, verejné osvetlenie 11 864 tis. Sk, športové stredisko 21 677 tis. Sk, kultúrne služby ( dotácia, oprava strešnej krytiny, interiérové vybavenie- MsKS, hudobné slávnosti, Veľký topoľčiansky jarmok, Deň ľudových remesiel) 7 773 tis. Sk, predškolská výchova (právna aj neprávna subjektivita) 29 502 tis. Sk, základné vzdelanie 96 328 tis. Sk, vysokoškolské vzdelanie 1 500 tis. Sk, dotácia na mestskú verejnú dopravu 2 911 tis. Sk, splácanie istiny úverov 8 924 tis. Sk a úrokov 7 114 tis. Sk a iné.

Kapitálové výdavky a významnejšie akcie realizované v roku 2007:

- kúpa budovy ZUŠ 2 453 tis. Sk
- rekonštrukciu výťahov a výťahovej šachty v AB na Bernolákovej ulici 2 921 tis. Sk
- vybudovanie parkovísk ( D. Jurkoviča 2489 a M. Benku 2430) 380 tis. Sk
- prístrešky pre autobusové zastávky 200 tis. Sk
- nákup spomaľovačov - retardérov 500 tis. Sk
- rekonštrukcie komunikácii - Mojmírová 195 tis. Sk
- Javorová 909 tis. Sk
- Čerešňová 184 tis. Sk
- Broskyňová 97 tis. Sk
- Športovcov 129 tis. Sk
- Brezová 197 tis. Sk
- Nezábudková 10 tis. Sk
- Družby 328 tis. Sk
- P.O. Hviezdoslava 717 tis. Sk
- Lipová 1 593 tis. Sk
- J. Wolkra 1 911 tis. Sk
- parkovisko SNP 402 tis. Sk
- parkoviská na sídl. Juh 1 008 tis. Sk
- vybudovanie chodníkov v mestskom parku 2 475 tis. Sk
- výstavbu nájomných bytov na sídlisku Juh (rozostavaných 44 b.j.) 18 519 tis. Sk
- vybudovanie detské ihriska na sídlisku Juh 248 tis. Sk
- rozšírenie kamerového systému 198 tis. Sk
- rekonštrukcia rozvodov ÚK na sídlisku Stred I a Východ – III. etapa 6 266 tis. Sk
- filtrácia - detské brodítko na Letnom kúpalisku /LK/ 410 tis. Sk
- zakúpenie vysávača bazénov na LK 277 tis. Sk
- ŠH - rekonštrukcia sek. rozvodov ÚK 1 043 tis. Sk
- vybudovanie futbalového ihriska s umelým povrchom a osvetlením 16 725 tis. Sk
- rekonštrukcia Domu smútku – nový cintorín 7 133 tis. Sk
- rekonštrukcia pavilónov MŠ J. Kráľa, Ľ. Fullu, Škultétyho a Tribečská I 2 604 tis. Sk
- vybudovanie zdroja tepla pre ZUŠ 1 240 tis. Sk
- výstavba a oplotenie miniihriska s umelým trávnatým povrchom na ZŠ Tribečská ul. 1 450 tis. Sk
- rekonštrukcia atletickej dráhy na ZŠ Tovarnícka ul. 699 tis. Sk
- ZŠ Hollého ul. (soc. zariadenia, vzduchotechnika v ŠJ., vybudovanie chemicko-fyzikálnej učebne) 428 tis. Sk
- vytvorenie vlastného zdroja tepla v ZŠ Gogoľovej 174 tis. Sk
- ZŠ Gogoľová - oprava strechy 300 tis. Sk
- ZŠ Tovarnícka – oprava podlahy 800 tis. Sk
- rekonštrukcia denného centra na Ulici Dr. Adámiho 250 tis. Sk.
- Dom kultúry - rekonštrukcia šatní pre verejnosť s interiérovým vybavením 395 tis. Sk
- Dom kultúry – oprava strešnej krytiny 500 tis. Sk
-oprava strechy SSŠ Ul. 17. novembra 500 tis. Sk
- Športová hala – oprava strechy 150 tis. Sk
- parkovací systém na Ul. Ľ. Štúra 518 tis. Sk
- oprava chodníkov mestský park 2 473 tis. Sk
- Verejné osvetlenie Krušovská ul. od Pivovaru 375 tis. Sk
- PD protipovodňovej ochrany mesta 255 tis. Sk
- urbanistická štúdia na priemyselný park 433 tis. Sk
- zmena územného plánu mesta 280 tis. Sk
- vybudovanie voliér karanténnej stanice 73 tis. Sk

Rok 2008

Finančné hospodárenie mesta v roku 2008 po zohľadnení finančných operácií skončilo s prebytkom + 165 499 tis. Sk. Hospodárenie z bežných a kapitálových príjmov a výdavkov za rok 2008 dosiahlo priaznivú hodnotu + 21 223 tis. Sk. Príjmy boli vykázané vo výške 678 522 tis. Sk . V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu príjmov o 114 905 tis. Sk, t.j. indexom 1,20. Štruktúra príjmov bola nasledovná:

- bežné príjmy 467 926 tis. Sk
- kapitálové príjmy 55 327 tis. Sk
- finančné operácie – príjmové 155 269 tis. Sk

Príjmovú časť tvorili hlavne financie na položkách: podiel na dani z príjmov FO 223 018 tis. Sk, daň z nehnuteľnosti 39 038 tis. Sk, miestne dane a poplatok za odpady 28 604 tis. Sk, príjmy z prenájmu 40 782 tis. Sk, príjmy z predaja majetku 17 638 tis. Sk, transfery a dotácie (bežné a kapitálové ) 125 293 tis. Sk , prijaté úvery na výstavbu bytov 27 149 tis. Sk,

Celkové výdavky v objemom 513 023 tis. Sk boli o 70 628 tis. Sk vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom (index 1,16). Ich členenie bolo nasledovné:

- bežné výdavky 394 058 tis. Sk
- kapitálové výdavky 107 972 tis. Sk
- finančné operácie – výdavkové 10 993 tis. Sk.

Z bežných výdavkov bola financovaná najmä: verejná správa 72 061 tis. Sk, mestská polícia 12 055 tis. Sk, nakladania s odpadmi 46 527 tis. Sk, cestnú dopravu (údržba a oprava ciest, chodníkov, parkovísk, čakárni, poklopy, kanálové vpuste, mobiliár, oprava podlahy AS, dopravné značenie) 4 680 tis Sk, rozvoj obce 13 302 tis. Sk, verejné osvetlenie 11 113 tis. Sk, rekreačné a športové služby 25 214 tis. Sk, kultúrne a spoločenské služby (Dom kultúry -oprava strešnej krytiny, maľovanie miestností Domoch kultúry M. a V. Bedzany, dotácia, údržba cintorínov, obrazové a rozhlasové spravodajstvo ) 10 341tis. Sk, dotácia na mestskú verejnú dopravu 3 096 tis. Sk, predškolská výchova (právne aj neprávne subjekty) 34 591 tis. Sk, základné školstvo 101 996 tis. Sk, vysokoškolské vzdelávanie 1 500 tis. Sk, dotácia na neštátne školstvo 11 871 tis. Sk, splácanie istiny úverov 8 537 tis. Sk a úroky 7 228 tis. Sk a iné.

Kapitálové výdavky a významnejšie akcie realizované v roku 2008:

- Bernolákova 28 - rekonštrukcia sek. rozvodov 840 tis. Sk
- autonómny systém varovania 593 tis. Sk
- nákup pozemkov 2 669 tis. Sk
- PD pre priemyselný park 3 219 tis. Sk
- výstavba nových stojísk pod kontajnery 500 tis. Sk
- výstavba nájomných bytov na sídlisku Juh (44 b.j. dokončených a 44 b.j. rozostavaných) 53 604 tis. Sk
- výstavba detských ihrísk (sídlisko F a v mestskom parku) 631 tis. Sk
- kamerový systém pre projekt bezpečné mesto 350 tis. Sk
- vybudovanie verejného osvetlenia pred kostolom na Ul. Lipovej 250 tis. Sk
- rekonštrukcia rozvodov ÚK Juh I, Juh I. – I. etapa 14 010 tis. Sk
- traktor na kosenie LK a údržbu futbalového ihriska 508 tis. Sk
- rekonštrukcia obvodového plášťa na zimnom štadióne 5 322 tis. Sk
- dotácia na rekonštrukciu kalvárie 500 tis. Sk
- výroba dreveného betlehema 315 tis. Sk
- rekonštrukcia pavilónu a termostatizácia MŠ Tribečská 2 177 tis. Sk
- ZŠ Tovarnícka ul. – rekonštrukcia strechy budovy telocvične 4 672 tis. Sk
- ZŠ Tribečská – rekonštrukcia strechy budovy 3 988 tis. Sk
- ZŠ Gogoľova -výstavba miniihriska s umelým trávnatým povrchom 2 399 tis. Sk
- rekonštrukcia podláh a stavebné úpravy na ZUŠ 619 tis. Sk.
- nákup dvoch osobných motorových vozidiel 1 365 tis. Sk.
- oprava a vymaľovanie fasády MsÚ 2 000 tis. Sk
- podrezanie muriva Dom politických strán 1 500 tis. Sk
- dom kultúry oprava strešnej krytiny 617 tis. Sk
- ŽŠ Gogoľová – oprava strechy 200 tis. Sk
- ZŠ Hollého – výmena kotlov 250 tis. Sk
- ZŠ Škultétyho – oprava kanalizácií 1500 tis. Sk
parkovisko Ul. Bernoláková – Nová poliklinika 250 tis. Sk
- tržnica – oprava striešok 330 tis. Sk
- autobusová stanica – oprava podlahy 700 tis. Sk
- závesné kvetinové zostavy na stĺpy VO 680 tis. Sk
- FŠ oprava strechy tribúny 270 tis. Sk
- prístrešok a rekonštrukcia oporného múra – starý cintorín 1 430 tis. Sk
- autobusové prístrešky 299 tis. Sk
- VO Ul. Jaselská po Budovateľskú a osvetlenie schodov medzi Palárikovou a Gorkého ul. 142 tis. Sk
- osvetlenie karanténnej stanice 30 tis. Sk
- intenzifikácia separovaného zberu 3 902 tis. Sk
- zakúpenie lisov na plastové nádoby pre ZŚ a MsÚ 187 tis. Sk
- PD priemyselný park 3 003 tis. Sk
- územný generel dopravy 499 tis. Sk
- PD Malá okružná križovatka Krušovce – spolufinancovanie 240 tis. Sk.

Rok 2009

Hospodárenie mesta za rok 2009 skončilo prebytkom vo výške + 5 198,0 tis. € (vrátane finančných operácií). Bez finančných operácií saldo príjmov a výdavkov bolo záporne – 1 459,8 tis. €.. Celkové príjmy boli vo výške 23 681,4 tis. € čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 1 158,6 tis. €, t.j. indexom 1,05. Štruktúra príjmov bola nasledovná:

- bežné príjmy 15 466,0 tis. €
- kapitálové príjmy 1 070,8 tis. €
- finančné operácie – príjmové 7 144,6 tis. €.

Príjmy rozpočtu mesta tvorili najmä: podiel na dani z príjmov FO 6 909,2 € , daň z nehnuteľností 1 259,6 tis. €, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 754,5 tis. €, príjmy za prenájom 1 416,1 tis. €, granty, transfery a dotácie 4 456,4 tis. €, príjem z predaja majetku 470,3 tis. € a úvery na výstavbu bytov 1 354,8 tis. €.
Celkové výdavky mesta za rok 2009 boli vo výške 17 996,60 tis. €, čo je o 967,4 tis. € viac ako v roku 2008. Index predstavuje hodnotu 1,05.

V štruktúre boli výdavky členené nasledovne:

- bežné výdavky 13 520,0 tis. €
- kapitálové výdavky 4 476,6 tis. €
- finančné operácie – výdavkové 486,8 tis. €.

Výdavky boli začlenené do jednotlivých programov a vynaložené najmä na: ľudské zdroje a podpornú činnosť 2 380,0 tis. € (splácanie úverov, úrokov, činnosť mestského úradu, výdavky na voľby a iné), správu budov a majetku mesta 547,9 tis. €, mestskú políciu, civilnú a požiarnu ochranu 446,2 tis. €, výstavbu 2 437,9 tis. € (nájomné byty JUH a iné), verejné osvetlenie 309,2 tis. €, dopravu, komunikácie, chodníky a parkoviská 429,0 tis. € (dotácia na verejnú dopravu, spevnené plochy M. Benku, Mudroňa, Skýcovská, Adámiho), odpadové hospodárstvo 1 985,3 tis. €, šport 1 497,9 tis. €, školstvo 6 583,5 tis. € (MŠ, ZŠ, ZUŠ, prevádzkové a kapitálové výdavky škôl) a iné.

Kapitálové výdavky a významnejšie akcie realizované v roku 2009:

- výstavba nájomných bytov na sídlisku Juh (dokončených 44 b.j.) 2 248,4 tis. €
- oplotenie ZŠ Gogoľova 7,0 tis. €
- chodník kpt. Žalmana 21,1 tis. €
- PD priemyselná zóna 25,0 tis. €
- program rozvoja bývania obce 3,2 tis. €
- dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva (rozostavanosť) 245,7 tis €
- vybudovanie odvodňovacieho rigolu na Gaštanovej ulici 3,0 tis. €
- radnica – rekonštrukcia priestorov, prestavba bytu na kancelárie 15,4 tis. €
- spevnené plochy Ul. Mudroňa 1831 50,6 tis. €
- spevnené plochy Ul. M. Benku 2423 37,1 tis. €
- spevnené plochy Ul. Skýcovská 1683 25,9 tis. €
- spevnené plochy Ul. Adámyho 1289, 1299, 1327 41,4 tis. €
- rekonštrukcia strechy plavárne 548,9 tis. €
- ŠH – rekonštrukcia + strecha 243,0 tis. €
- ZŠ Tovarnícka – viacúčelové ihrisko s umelým tráv. porchom 73,2 tis. €
- ZŠ Škultétyho – stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba (rozostavanosť) 320,0 tis. €
- rekonštrukcia rozvodov ÚK Juh – II. etapa 270,0 tis. €
- zakúpenie motorového vozidla pre MsÚ 12,5 tis. €
- rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ZŠ Gogoľova 58,1 tis. €
- detské ihrisko SNP 8,3 tis. €
- detské ihrisko CZŚ Lipová 10,0 tis. €
- chodník Mojmírová – Pílska 3,5 tis. €
- spevnená plocha P. Mudroňa 1831 2,1 tis. €
- spevnená plocha M. Benku 2423 1,7 tis. €
- spevnená plocha Skýcovská 1681 1,9 tis. €
- spevnená plocha Adámiho 1289, 1299, 1327 1,5 tis. €
- VO Ul. Streďanská 6,3 tis. €
- vianočná výzdoba pešia zóna 4,8 tis. €
- výmena radiča semafór Tovarnícka 9,4 tis. €

Rok 2010

Pre rok 2010 bol rozpočet mesta vrátane finančných operácií schválený ako vyrovnaný. Zmenou dňa 12.5.2010 bola do rozpočtu zapracovaná príjmová finančná operácia 2 303,5 tis. € (zvýšenie prebytku rozpočtu predchádzajúceho roka) a príjem z predaja obchodného podielu v spoločnosti TOMA, s.r.o. vo výške 857,3 tis. €. Do konca roka predpokladáme, že príjmy mesta za rok 2010 dosiahnu hodnotu 25 438,6 tis. € a výdavky 22 997,4 tis. €. Štruktúra príjmov by mala byť nasledovná:

- bežné príjmy 14 044,9 tis. €
- kapitálové príjmy 4 598,5 tis. €
- finančné operácie – príjmové 6 835,2 tis. €.

Výdavky mesta za rok 2010 očakávame v nasledovnej výške:

- bežné výdavky 15 115,2 tis. €
- kapitálové výdavky 7 457,1tis. €
- finančné operácie – výdavkové 425,1tis. €.

Kapitálové výdavky a významnejšie akcie realizované v roku 2010, resp. ktoré budú ukončené do 31.12.2010:

- výstavba nájomných bytov na sídlisku Juh (rozostavaných 32 b.j.) 719,2 tis. €
- regenerácia centra mesta (Ul. kpt. Jaroša a Škultétyho od pošty po Bernolákovú) 383,4 tis. €
- KD - prístavba výťahu 106,5 tis. €
- vybudovanie chodníka vedľa cesta I/64 na Krušovskej ulici 50,0 tis. €
- parkoviská Streďanská 1763 a 1796 86,0 tis. €
- dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva 1 285,5 tis €
- ZŠ – ozvučenie a stavebné úpravy 29,0 tis. €
- rozšírenie pódia, motorové ťahy 6,6 tis. €
- ZŠ Gogoľova ul. – rekonštrukcia priestorov sociálnych zariadení 17,0 tis. €
- rekonštrukcia rozvodov ÚK prepojenie Východ – Juh 250,0 tis. €
- zábavný park sídl. Juh 580,0 tis. €
- oprava Ul. gaštanovej 71,0 tis. €
- oprava chodníka Ul. družby 15,5 tis. €
- oprava chodníka Ul. pionierska 43,0 tis. €
- chodník k LK 13,6 tis. €
- chodník Šafáriková pri obch. centre Coop Jednota 6,6 tis. €
- spevnená plocha kpt. Žalmana 1714 9,5 tis. €
- oprava chodníka a parkovisko Sedmikrásková 2320 12,0 tis. €
- spevnená plocha Tribečská ul. 5,2 tis. €
- LK - oprava spevnených plôch okolo bazénov 40,0 tis. €
- LK – rekonštrukcia bazénovej fólie 83,0 tis. €
- modernizácia VO M. a V. Bedzany 138,0 tis. €
- MŠ J. Kráľa – zateplenie a modernizácia 441,0 tis. €
- ZŠ Tríbečská – zateplenie a modernizácia 1844,0 tis. €
- ZŠ Škultétyho – stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba 1 700,0 tis. €

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()